I. Úvodní ustanovení
 1. Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti Alpha Solar systems s.r.o. (dále jen „VOP“) ve smyslu ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), určují část obsahu smluvního vztahu a upravují některá práva a povinnosti mezi společností Alpha Solar systems s.r.o., IČO: 10913891, DIČ: CZ10913891, se sídlem Hlavní 684/106, 664 31 Lelekovice, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 128569, jako Zhotovitelem nebo prodávajícím (dále jen „Zhotovitel“), a třetí osobou jako Objednatelem nebo kupujícím (dále jen „Objednatel“), při provádění díla na základě smlouvy o dílo nebo při prodeji zboží na základě kupní smlouvy.
 2. VOP jsou zveřejněny na internetové stránce Zhotovitele www.alphasolar.cz/dokumenty (dále jen „Internetová stránka“) spolu s dokumentací Zhotovitele (jednotlivé produktové listy, uživatelské příručky, návody na obsluhu a záruční podmínky výrobců).
 3. VOP jsou pro Zhotovitele i Objednatele závazné. Individuální ujednání ve smlouvě uzavřené mezi Zhotovitelem a Objednatelem má přednost před VOP. VOP jsou v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce, pokud se smluvní strany nedohodnou výslovně jinak.
 4. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou smlouvy na straně Objednatele spotřebitel (srov. § 419 občanského zákoníku), řídí se smluvní vztahy neupravené VOP nejen občanským zákoníkem, ale také zákonem o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou na straně Objednatele podnikatel (srov. § 420 a násl. občanského zákoníku), řídí se smluvní vztahy neupravené VOP občanským zákoníkem.
 5. Pojmem „SoD – FVE“ se pro účely VOP rozumí smlouva o dílo, kterou se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající v provedení solární elektrárny na klíč dle specifikace ve smlouvě.
 6. Pojmem „SoD – TČ“ se pro účely VOP rozumí smlouva o dílo, kterou se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající v provedení tepelného čerpadla na klíč dle specifikace ve smlouvě.
 7. Pojmem „Smlouva“ nebo „Specifikace“ (s velkým počátečním písmenem) se pro účely VOP rozumí obsah již uzavřené SoD-FVE nebo SoD-TČ nebo jakákoliv jiná smlouva o dílo či kupní smlouva uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
 8. Pojmem „Specifické záruční podmínky“ se pro účely VOP a Smlouvy rozumí smluvní záruky Zhotovitele v rozsahu stanoveném v samostatné příloze Smlouvy, které ve vztahu k jednotlivým částem díla a jejich komponentám stanoví individuální smluvní záruční dobu.
 9. Pojmem „Kompletní obsah díla“ se pro účely VOP a Smlouvy rozumí přehled komponent (materiál a zařízení), služeb a prací poskytovaných a dodávaných Zhotovitelem, které jsou zahrnuty do ceny díla.
 10. Pojmem „Dokumentace“ se pro účely VOP rozumí jednotlivé produktové listy, uživatelské příručky, návody na obsluhu a záruční podmínky výrobců, které jsou zveřejněny na internetové stránce Zhotovitele www.alphasolar.cz/dokumenty.
 11. Obsah smluvních ujednání stran je tvořen textem Smlouvy, VOP, Specifickými záručními podmínkami, Kompletním obsahem díla a vedlejšími ujednáními stran po uzavření Smlouvy (např. změny smlouvy, ujednání o vícepracích atd.).
II. Objednávka, uzavření smlouvy
 1. Objednávka Objednatele musí být učiněna v písemné formě nebo se souhlasem Zhotovitele ústně (telefonicky). Písemná forma je zachována také v případě, pokud je učiněna elektronickými prostředky, které umožňují zachycení obsahu objednávky a určení osoby, která objednávku učinila; je-li objednávka učiněna e-mailem z adresy sdělené pro účely komunikace samotným Objednatelem, nemusí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem. Objednávka navazuje na nabídku Zhotovitele vyžádanou Objednatelem obsahující zejména specifikaci plnění, cenu, platební podmínky, místo a termín plnění. Zhotovitel si vyhrazuje právo objednávku kdykoliv odmítnout, a to i bez uvedení důvodu.
 2. Smlouva mezi Zhotovitelem a Objednatelem je uzavřena v návaznosti na individuální komunikaci smluvních stran okamžikem, kdy Objednatel, kterému byla učiněna nabídka Zhotovitelem, oznámí řádně a včas Zhotoviteli, že přijímá (akceptuje) nezměněnou nabídku předloženou Objednateli Zhotovitelem. Tím dojde k ujednání obsahu smlouvy.
 3. Pokud Objednatel využije při uzavírání smlouvy komunikační prostředky na dálku (telefon, e mail, …), nese náklady s tím spojené, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 4. Prezentace zboží nebo služeb Zhotovitele na Internetové stránce není nabídkou ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.
III. Cena, platební podmínky
 1. Cena plnění je určena dohodou smluvních stran ve Smlouvě a není ji možno bez písemného ujednání měnit. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, platí ceny uvedené v ceníku Zhotovitele platné v době uzavření smlouvy. Ceník je dostupný v sídle Zhotovitele nebo na vyžádání u Zhotovitele. Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v ceníku.
 2. Cena za provedení díla bude uhrazena takto:
  • a) První část ceny ve výši 60 % z celkové ceny zaokrouhlené směrem nahoru na celé desetitisíce uhradí Objednatel nejpozději do 7 dnů od doručení zálohové faktury na bankovní účet Zhotovitele. Bankovní účet Zhotovitele bude uvedený v zálohové faktuře zaslané Objednateli na jeho emailovou adresu po podpisu Smlouvy, nejdéle do 7 dní.
  • b) Druhou část ceny ve výši rozdílu mezi celkovou cenou a uhrazenou první částí ceny dle Smlouvy uhradí Objednatel nejpozději do 7 dnů od doručení konečné faktury Objednateli. Číslo bankovního účtu Zhotovitele bude uvedeno v konečné faktuře zaslané Objednateli na jeho emailovou adresu okamžitě po předání díla, nejdéle však do 7 dní.
  • c) Strany se dohodly, že případné vícepráce je možné provést na základě předchozího vzájemného odsouhlasení, které bude obsahovat upřesnění víceprací a dohodu o jejich ceně. Odsouhlasení víceprací je možné písemnou formou nebo prostřednictvím elektronické komunikace (e-mailu). Cena víceprací bude zahrnuta v konečné faktuře a vícepráce tak budou uhrazeny po předání díla Objednateli, pokud se strany nedohodnou jinak.
 3. Daňové doklady, zálohové faktury, konečné faktury a faktury za vícepráce (dále jen „faktura“) bude Zhotovitel vystavovat v elektronické podobě. Po vystavení Zhotovitel fakturu zašle na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou ve Smlouvě. Faktura se považuje za doručenou v den jejího odeslání Objednateli. Splatnost faktur je 7 dní od doručení faktury, pokud ve faktuře není uvedena delší doba splatnosti.
 4. Je-li Objednatel v prodlení se splněním svého peněžitého plnění Zhotoviteli, nebo je-li zřejmé, že Objednatel svůj závazek nebo jeho část nesplní, potom není Zhotovitel povinen pokračovat v plnění smlouvy nebo zahájit plnění smlouvy, pokud s plněním smlouvy ještě nezačal. Zhotovitel je dále oprávněn v takovém případě požadovat před zahájením plnění nebo pokračováním v plnění smlouvy od Objednatele platbu celé ceny plnění.
 5. Pokud bude Objednatel 30 dní v prodlení s úhradou faktury, potom je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
IV. Termín provedení díla
 1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v co nejkratším termínu, maximálně do 8 měsíců od data podpisu Smlouvy.
 2. Podmínkou dodržení výše uvedeného termínu provedení díla ze strany Zhotovitele je včasné a řádné splnění nezbytných požadavků Zhotovitele, uhrazení splatných závazků Objednatele, stejně jako dalších povinností Objednatele v průběhu provádění díla a/nebo předcházejících dokončení díla.
 3. V případě prodlení Objednatele se stavební připraveností nebo při prodlení Objednatele s úhradou splatných závazků dle této smlouvy se termín provedení díla odsouvá o příslušný počet dní.
 4. Předání a převzetí díla bude písemně potvrzeno podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Případné vady a nedodělky, nebránících řádnému užívání díla budou uvedeny v předávacím protokolu s určením způsobu a termínu jejich odstranění.
 5. Dílo se považuje za dokončené a předané dnem podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami, nebo dnem, kdy byl Objednatel vyzván k podpisu předávacího protokolu, avšak bez písemného uvedení konkrétních důvodů, které by bránily řádnému užívání díla, jej podepsat odmítl.
 6. Zhotovitel není v prodlení s provedením díla (resp. doba pro dokončení se prodlužuje), pokud nastanou následující okolnosti níže uvedené v pododstavcích a) až c), tj. pokud:
  • a) dojde během montáže k výraznému zvýšení objemu prací oproti pracím, uvedeným v předmětu smlouvy,
  • b) dojde-li k opožděnému předání staveniště a pracoviště,
  • c) pokud budou nepříznivé klimatické podmínky pro provádění díla.
 7. Zhotovitel mimo výše uvedené případy není v prodlení s provedením díla, pokud jeho prodlení je způsobeno výlučně vyšší mocí. V případě působení vyšší moci mohou být práce na díle přerušeny po dobu vylučující technologicky realizaci předmětných prací, nejdéle však na dobu 30 dnů. Uplynutím uvedené doby se strany zavazují vstoupit v jednání o změně smlouvy, zejména pak v bodech upravující lhůty. Začátek a konec, stejně jako popis a důvod nemožnosti provést dílo, případně výsledek jednání po uplynutí doby uvedené v tomto ustanovení, trvání vyšší moci bude Zhotovitelem zaznamenán.
 8. Zhotovitel nebude rovněž v prodlení v případě, že Zhotovitel nebude schopen pokračovat plynule v práci z důvodu na straně Objednatele, nebo bude překážkou pro provedení díla překážka ležící na straně Objednatele, a to porušením smluvních nebo zákonných povinností Objednatele dle této smlouvy a obecně závazných právních předpisů. V případě překážky na straně Objednatele mohou být práce na díle přerušeny po dobu trvání překážky. Není-li překážka odstraněna ani po marném uplynutí lhůty 30 dnů, má Zhotovitel právo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel rovněž není v prodlení s provedením díla, pokud jeho prodlení je způsobeno existencí objektivních okolností, které mu objektivně znemožňují dílo řádně provádět, což je především prodlení třetích osob (Zhotovitelů technologií či materiálu) nebo aktuální nedostupnost dodávaného materiálu či technologií na trhu, která ve svém důsledku vede k prodlení Zhotovitele s prováděním díla.
 9. Smluvní strany se v případě nutnosti posunutí lhůt stanovených touto smlouvou, jak je blíže specifikováno v odst. 7 a 8 tohoto článku smlouvy, zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, ve kterém se odpovídajícím způsobem prodlouží lhůtu pro zhotovení díla s ohledem na okolnosti popsané v tomto článku smlouvy (odstavce 7 a 8).
V. Dodací a další podmínky
 1. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost k řádnému a včasnému dodání zboží nebo provádění díla. Je-li k provedení díla nutná součinnost Objednatele a Objednatel tuto nutnou součinnost neposkytne, je Zhotovitel oprávněn určit k tomu dodatečnou přiměřenou lhůtu a po jejím marném uplynutí může od smlouvy odstoupit, upozorní-li na takový následek.
 2. Objednatel je povinen zjistit v místě plnění svoji osobní přítomnost nebo přítomnost osoby oprávněné za Objednatele plnění převzít. V opačném případě je Zhotovitel oprávněn odmítnout předání plnění a naúčtovat Objednateli cenu výjezdu v souladu s ceníkem.
 3. Pokud v konkrétním období, ve kterém má být technologie na základě dohody smluvních stran na nemovitosti instalována, nejsou vhodné klimatické podmínky pro provádění prací, zejména ve vztahu k bezpečnosti práce (např. nepřetržitý déšť, sněžení, mráz, krupobití, silný vítr a jiné povětrnostní podmínky, které by při instalaci technologie v takových podmínkách způsobovaly porušování podmínek bezpečnosti práce, či mařily technologické požadavky), je Zhotovitel oprávněn prodloužit termín plnění (sjednanou dobu pro předání technologie Objednateli), o čemž bude Objednatele informovat.
 4. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi v souvislosti s probíhajícími pracemi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla.
 5. Objednatel je povinen na vlastní náklady a odpovědnost zabezpečit materiál (části technologie) doručený Zhotovitelem na staveniště proti krádeži, a to až do doby, než od Zhotovitele převezme technologii.
 6. Nepořádek na staveništi v době přejímacího řízení je důvodem pro odmítnutí Objednatele zahájit přejímací řízení.
 7. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění, vždy však pouze za účasti Zhotovitele a za dodržení podmínek bezpečnostních předpisů.
 8. Pokud Zhotovitel bude v prodlení s dokončením technologie, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. Případnou náhradu škody je možné požadovat pouze v rozsahu, ve kterém škoda přesahuje smluvní pokutu.
 9. Objednateli bude instalován takový typ záložního zdroje, jaký je umožňuje jeho elektroinstalace, a sice jedna z následujících možností:
  • a) Full backup (musí mít rozvod TN-S)
  • b) Integrovaný backup
  • c) Technologický backup – pouze zásuvka v našem rozvaděči
VI. Odpovědnost za vady, záruka za jakost, odstranění vad
 1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z odpovědnosti Zhotovitele za vady plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak občanským zákoníkem. Není-li stanoveno v těchto VOP jinak, resp. je-li Objednatelem spotřebitel, práva Objednatele z vadného plnění upravují nejen příslušná ustanovení občanského zákoníku, ale také zákona o ochraně spotřebitele.
 2. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo plnění, nebo jeho část v okamžiku předání a převzetí plnění, nebo jeho části Objednateli.
 3. Objednatel uplatní vady na kontaktním e-mailu Zhotovitele [email protected] a to bezodkladně po jejich zjištění. V případě zjevných vad, pokud jde o technologii, však nejpozději při předání technologie do předávacího protokolu, a v případě jiné části díla nejpozději při předání takové jiné části díla. V případě zjevných vad jako je zejména nekompletnost dodávek a rozbité anebo jinak znehodnocené zboží však nejpozději ihned u zástupce Zhotovitele, který takové zboží Objednateli předává. Objednatel vadu popíše a uvede, jak se projevuje, a oznámí, jaká práva u Zhotovitele ve vztahu k vadě uplatňuje. Zhotovitel se zavazuje kontaktovat Objednatele do 3 pracovních dní od obdržení oznámení.
 4. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě dohodnuté s Objednatelem, jinak ve lhůtě stanovené Zhotovitelem, která je do 30 dnů ode dne uplatnění vady u Zhotovitele. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.
 5. Vady, které mělo plnění v okamžiku předání a převzetí nebo které se vyskytnou po dobu trvání zákonné či smluvní záruky dle Smlouvy, budou Zhotovitelem odstraněny na náklady a odpovědnost Zhotovitele. Odstranění ostatních vad, včetně odstranění vad hlavních komponent technologie v záruce dodané na základě smlouvy, může Zhotovitel Objednateli účtovat individuálně na základě předem schválené kalkulace ze strany Objednatele. Shodně bude Zhotovitel Objednateli účtovat odstranění vad nemajících povahu v samotném díle nebo službách Zhotovitele, či jiné služby poskytnuté Objednateli na žádost Objednatele.
 6. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady, za kterou Zhotovitel odpovídá. Zhotovitel je oprávněn odstranit vadu také prostřednictvím náhradního řešení, a to i za použití jiných druhů hlavních komponent, které však svou kvalitou odpovídají alespoň původně použitým hlavním komponentám.
 7. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost na jednotlivé hlavní komponenty díla, a to v rozsahu, který je uveden ve Specifických záručních podmínkách. Hlavní komponenty díla a doba trvání záruky jsou přílohami Smlouvy. Záruka se poskytuje v rozsahu a za podmínek dle Specifických záručních podmínek. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím technologie.
 8. Podmínkou pro poskytnutí záruky je provádění servisních zásahů na technologii výhradně prostřednictvím Zhotovitele, a souhlas Objednatele a trvání souhlasu Objednatele s monitorováním provozu technologie Zhotovitelem.
 9. Záruka se nevztahuje na vady způsobené vnějšími vlivy nemajícími povahu v samotném díle nebo službách poskytnutých Zhotovitelem. Záruka se nevztahuje ani na vady vzniklé z jakýchkoliv úprav či zásahů do díla neprovedených Zhotovitelem.
 10. Pro účely SoD – FVE dále platí následující: Zhotovitel prohlašuje, že nahradí Objednateli prokazatelnou ztrátu, kterou Objednatel utrpí jako následek toho, že technologie nevyrobí elektrickou energii (odstávka technologie) pro vadu, za kterou Zhotovitel zodpovídá, a která byla způsobena výhradně vadou hlavní komponenty  díla,  která  je  v  okamžiku  oznámení  vady  díla  na  kontaktní  e-mail Zhotovitele [email protected] v záruce. Výše prokazatelné ztráty bude vypočtena Zhotovitelem na základě znalostí předchozího provozu technologie a pravděpodobného výkonu technologie v době její odstávky z důvodu vady, a to za dobu od nahlášení vady na kontaktní e-mail Zhotovitele do okamžiku opětovného uvedení technologie do provozu.
VII. Odstoupení od smlouvy, zrušení smlouvy
 1. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy z důvodů a za podmínek uvedených v občanském zákoníku nebo v těchto VOP.
 2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana podala insolvenční návrh jako dlužník nebo bylo vydáno rozhodnutí o úpadku druhé smluvní strany nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku druhé smluvní strany.
 3. Za podstatné porušení smlouvy Zhotovitelem kromě důvodů uvedených v občanském zákoníku považuje také:
  • a) prodlení se zahájením instalace technologie delší než 60 dní;
  • b) prodlení s dokončením díla nebo zboží delší než 60 dní;
  • c) prodlení s odstraněním vad díla delší než 60 dní.
 4. Za podstatné porušení smlouvy Objednatelem kromě důvodů uvedených v občanském zákoníku považuje také:
  • a) prodlení s úhradou faktury delší než 60 dní;
  • b) prodlení s poskytnutím součinnosti delší než 14 dní;
  • c) prodlení s předáním místa plnění delší než 14 dní.
 5. V případě odstoupení od Smlouvy ze strany Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit na výzvu Zhotovitele náhradu administrativních výdajů v paušální výši 10.000,-Kč a dále částku, která odpovídá výši prokazatelně vynaložených nákladů na straně Zhotovitele.
 6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, dojde-li u Zhotovitele ke změně okolností, za nichž po Zhotoviteli nelze spravedlivě požadovat splnění smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen vrátit Objednateli částku do té doby uhrazenou Objednatelem Zhotoviteli, avšak sníženou o již prokazatelně vynaložené náklady Zhotovitele (např. za vypracování odborného posudku).
 7. Pro účely SoD – FVE a SoD – dále platí následující: Zamítnutí „žádosti o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě“ příslušným distributorem elektrické energie znamená zrušení smlouvy o dílo od počátku. Zhotovitel je v takovém případě povinen vrátit Objednateli částku do té doby uhrazenou Objednatelem Zhotoviteli, avšak sníženou o prokazatelně vynaložené náklady. Zhotovitele na vypracování odborného posudku v souladu s ceníkem, a to do 30 dní ode dne, kdy se Zhotovitel dozvěděl o zamítnutí „žádosti o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě“.
 8. Pokud Zhotovitel před nebo v průběhu instalace technologie zjistí, že konstrukce střechy nemovitosti má skryté vady a kotvení solárních panelů na střeše nemovitosti by nebylo dostatečné a hrozilo by uvolnění kotvících bodů, nestabilita či pád konstrukce s fotovoltaickými panely, je oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit. Zhotovitel je v takovém případě povinen vrátit Objednateli částku do té doby uhrazenou Objednatelem Zhotoviteli, a to do 30 dní od doručení odstoupení od smlouvy o dílo Objednateli.
 9. Pokud Zhotovitel před nebo v průběhu instalace technologie zjistí, že elektroinstalace nemovitosti má skryté vady (např. dvoužilové vedení v provedení Al) a není tak možné provést instalaci technologie a zajistit její bezpečný provoz, je Zhotovitel oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit. Zhotovitel je v takovém případě povinen vrátit Objednateli částku do té doby uhrazenou Objednatelem Zhotoviteli, a to do 30 dní od doručení odstoupení od smlouvy o dílo Objednateli.
 10. Odstoupení od smlouvy musí být vyhotoveno písemně.
 11. Odstoupením od Smlouvy není dotčen nárok na úhradu smluvní pokuty nebo náhrady škody.
VIII. Ostatní ujednání, vyšší moc, ochrana osobních údajů
 1. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že bude mít technologii dodanou na základě SoD – FVE Zhotovitelem vypnutou až do doby, než mu příslušný distributor elektrické energie vymění elektroměr a vystaví protokol o prvním paralelním připojení mikrozdroje k distribuční soustavě. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou pokutu ze strany distributora elektrické energie v případě neoprávněného spuštění technologie Objednatelem, tzn. před vydáním potvrzení o prvním paralelním připojení k distribuční soustavě.
 2. Pokud je kterákoliv smluvní strana zbavena možnosti plnit nebo je v prodlení s plněním jakýchkoliv svých povinností podle smlouvy (včetně zejména povinnosti zahájit, pokračovat a dokončit provádění díla) v důsledku události vyšší moci, pak takovou skutečnost oznámí písemně nebo e-mailem druhé smluvní straně neprodleně, jakmile je to možné, s popisem podstaty a příslušných záležitostí souvisejících s událostí vyšší moci a s uvedením období, po které lze odůvodněně očekávat trvání zbavení možnosti plnit nebo prodlení. O dobu trvání vlivu vyšší moci se automaticky prodlužuje doba plnění závazků vyplývajících ze smlouvy. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než 30 dnů, projednají smluvní strany další postup. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vzniknou nezávisle na vůli smluvních stran po uzavření smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, mezi které smluvní strany výslovně zařazují také omezení stanovená státními orgány majícími zásadní vliv na podnikání Zhotovitele, byť by je bylo možné v době uzavření smlouvy předvídat.
 3. Zhotovitel se zprostí povinnosti k náhradě škody v případě mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli v době, kdy byl v prodlení s plněním smluvených povinností.
 4. Zhotovitel je odpovědný za škody na majetku Objednatele, které vznikly prokazatelně a výhradně v důsledku provádění díla nebo odstraňování vad díla, a je povinen je na své náklady odstranit.
 5. Byla-li Smlouva uzavřena mimo obchodní prostory obvyklé pro podnikání Zhotovitele (tzv. distančním způsobem), potom Objednatel stvrzuje, že byl seznámen s těmito právy dle § 1820 odst. 1 občanského zákoníku: Objednatel může odstoupit od Smlouvy ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů ode dne jejího uzavření, pokud Smlouvu uzavřel mimo obchodní prostory Zhotovitele, a to bez udání důvodu. Objednatel může pro odstoupení využít formulář umístěný na www.alphasolar.cz/dokumenty zaslaný písemně nebo elektronickou poštou z e-mailové adresy Objednatele uvedené ve Smlouvě na e-mailovou adresu Zhotovitele [email protected] Pokud Objednatel nevyužije formulář Zhotovitele, potom musí v odstoupení od smlouvy uvést následující údaje: označení Objednatele (jméno, příjmení, datum narození), číslo Smlouvy a místo plnění dle Smlouvy.
 6. Objednatel tímto prohlašuje, že byl Zhotovitelem poučen o možnosti mimosoudního řešení sporů z této Smlouvy vůči Zhotoviteli, a to prostřednictvím České obchodní inspekce jako obecného subjektu pro řešení sporů podnikatele se spotřebitelem, kdy veškeré informace další potřebné informace jsou dostupné na webových stránkách https://www.coi.cz/. Tento způsob řešení může Objednateli ponížit náklady na jeho straně v případě využití této formy řešení sporu. Zhotovitel tímto poučuje Objednatele o možnosti uplatňovat jeho práva vyjma občanského zákoníku i v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
IX. Dotace
 1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat administrativní podklady k žádosti jménem objednatele a podat žádost o dotaci v programu Nová zelená úsporám (dále jen „NZÚ“), a to včetně vypracování projektové dokumentace v souladu s podmínkami programu NZÚ a žádost administrovat do jejího konečného vyřízení. Žádost o dotaci v programu NZÚ se Zhotovitel zavazuje vypracovat a podat nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne uzavření této smlouvy. Informace o podání žádosti o dotaci v programu NZÚ bude Zhotovitelem Objednateli zaslána elektronickou poštou na e-mail Objednatele, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jejího podání.
 2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškeré podklady potřebné k podání žádosti o dotaci v programu NZÚ dle požadavků Zhotovitele a požadavků stanovených v programu NZÚ kdy zároveň Objednatel podpisem této smlouvy prohlašuje, že jeho rodinný dům (místo plnění) na adrese uvedené ve Smlouvě slouží z větší části k bydlení, tak jak požaduje program NZÚ.
 3. Objednatel souhlasí s tím, že ve veřejné databázi budou zveřejněny jeho identifikační údaje a informace o získané dotaci, kdy uvedená veřejná databáze se nachází na internetových stránkách Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP“), jakožto administrátora programu NZÚ (Objednatel bere na vědomí, že v případě jeho nesouhlasu se zveřejněním identifikačních údajů a informací o získané dotaci, by bylo znemožněno čerpání dotace). Objednatel sdělením svého kódu uživatele AIS SFŽP poskytuje Zhotoviteli svolení k tomu, aby Zhotovitel jménem Objednatele administroval jeho žádost v rámci programu NZÚ a vstupoval do systému jménem Objednatele za účelem administrace a vyřízení dotace.
 4. Objednatel se zavazuje pověřeným osobám od SFŽP, provádějícím ověřovací činnosti, týkající se díla, umožnit přístup do všech částí místa plnění, kde bylo, je, nebo bude realizováno dílo dle Smlouvy, a poskytnout veškerou nezbytnou součinnost pro řádné naplnění účelu ověřování, a to po celou dobu administrace žádosti o dotaci z programu NZÚ a následně i po dobu udržitelnosti díla. Dále se Objednatel zavazuje umožnit pořízení fotodokumentace díla pro SFŽP pověřenou osobou a použití technických, ekonomických a environmentálních údajů ze žádosti o dotaci z programu NZÚ a ze všech jejích částí za účelem prezentace projektů podpořených z programu NZÚ.
 5. Schválená dotace z programu NZÚ bude vyplacena Objednateli po uhrazení všech částek dle Smlouvy ze strany Objednatele, kdy den vyplacení dotace Objednateli je zcela v kompetenci Ministerstva životního prostředí ČR, resp. SFŽP.
 6. Zhotovitel není odpovědný za nevyhovění žádosti Objednatele o schválení dotace a vyplacení finančních prostředků z programu NZÚ, kdy rozhodnutí o schválení dotace a vyplacení finančních prostředků z programu NZÚ je zcela závislé na správním uvážení Ministerstva životního prostředí ČR, resp. SFŽP. Není-li odmítnutí udělení dotace nebo její části způsobeno na straně Objednatele nesplněním podmínek nebo uvedením mylných či nekompletních údajů, zavazuje se Zhotovitel poskytnout Objednateli na celé dílo slevu ve výši nárokované dotace nebo její nepřiznané a nevyplacené části. Dojde-li později k přehodnocení situace a dotace, nebo její část bude vyplacena zpětně, zavazuje se Objednatel tuto částku vrátit do 10ti dnů Zhotoviteli, který vystaví fakturu na doplatek v uvedené výši. Pokud však k neudělení dotace dojde z důvodu vyčerpání prostředků alokovaných v rámci dotačního programu NZÚ, potom Zhotovitel není povinen poskytnout slevu z ceny díla dle předchozí věty a Objednatel je v takovém případě oprávněn od Smlouvy odstoupit do 30 dnů ode dne, kdy mu bude sděleno, že dotační program NZÚ byl vyčerpán a dotace Objednateli nebude poskytnuta, kdy v takovém případě nemá Objednatel povinnost Zhotoviteli hradit jakékoliv výdaje či náhrady.
 7. V případě jakéhokoliv pochybení, nebo dodání nesprávných informací ze strany Objednatele Zhotoviteli v případě podání žádosti o dotaci z programu NZÚ, které zapříčiní neschválení dotace či její nevyplacení, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli paušalizované náklady spojené s podáním žádosti v programu NZÚ ve výši 20.000,- Kč̌. Tuto částku uhradí́ Objednatel na číslo účtu s variabilním symbolem dle faktury, která bude Objednateli zaslána Zhotovitelem.
 8. V případě jakéhokoliv pochybení ze strany Zhotovitele ohledně zajištění podkladů nutných k podání žádosti či souvisejících s podáním žádosti o dotaci z programu NZÚ, které výhradně a samostatně zapříčiní neschválení dotace z programu NZÚ či její nevyplacení Objednateli, nebo v případě nevyhovění žádosti o dotaci z programu NZÚ na základě správního uvážení dle odst. 6 tohoto článku není Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli jakékoliv náklady Zhotovitele spojené s podáním žádosti v programu NZÚ.
X. Závěrečná ujednání
 1. Pokud je Objednatel v postavení spotřebitele, nemohou VOP zkrátit platnými právními předpisy ve prospěch Objednatele jako spotřebitele stanovená práva a povinnosti, od nichž se nelze ani ujednáním smluvních stran odchýlit.
 2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů je Zhotovitelem zajištěno prostřednictvím adresy elektronické pošty [email protected] . Vyřízení stížnosti bude zasláno na adresu elektronické pošty Objednatele. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smluv je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, internetová adresa https://www.coi.cz nebo lze spor řešit on-line prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/
 3. Zhotovitel je oprávněn k podnikání v rozsahu dle živnostenského oprávnění. Kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele vykonává v zákonem vymezeném rozsahu dozor Česká obchodní inspekce.
 4. VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 4. 2021. Zhotovitel si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění. Vztah mezi dodatelem a klientem dle Smlouvy či Specifikace se však řídí dle VOP ve znění platném ke dni uzavření Smlouvy. Pokud vyjde najevo rozpor mezi ujednáním v této Smlouvě oproti ustanovením „VOP“, potom má přednost ujednání obsažené ve Smlouvě.
->